Rodzaje kosztorysów budowlanych

Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej, który określa kalkulację ceny w oparciu o tak zwany przedmiar lub obmiar robót i z wykorzystaniem ściśle określonych metody. Kosztorys stanowi podstawę do zawarcia umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą, ustalenia harmonogramu i zaplanowania prac, wyliczenia wartości realizowanej inwestycji.  

Przede wszystkim umożliwia doprecyzowanie wydatków poniesionych na technologię, robociznę, materiały i sprzęt. Stanowi też podstawę rozliczenia przy zakończeniu inwestycji. Kosztorys budowlany to ekonomiczna część dokumentacji projektowej, zawierająca uzasadnienie cen za usługę albo obiekt w dniu przekazania ich inwestorowi. Kosztorysy, poza uzasadnieniem ceny, spełniają kilka podstawowych funkcji: pozwalają zaplanować inwestycję zarówno inwestorowi, jak i wykonawcy, uzupełniają dokumentację o szczegóły, które nie zostały ujęte w projekcie technicznym i stanowią podstawę rozliczeń podatkowych.

 

Sporządzenie kosztorysu składa się z kilku etapów: pomiaru robót, ustalenia wielkości nakładów i ich jednostkowych cen, obliczenia kosztów bezpośrednich, podatku VAT i narzutów. Sporządza się go na każdym z etapów realizowania inwestycji budowlanej, w różnym zakresie szczegółowości (kosztorysy wstępne, wskaźnikowe i szczegółowe), zakresie i formie.

Szukasz Zleceń Budowlanych? Znajdź Firmę z Twojego Regionu:

 

W zależności od przeznaczenia wykorzystuje się następujące rodzaje kosztorysów budowlanych:

 

  • kosztorys inwestorski – jest to kosztorys szczegółowy z precyzyjnym wyliczeniem wszystkich związanych z inwestycją cen i nakładów. Jest objęty regulacjami prawnymi określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Stanowi punkt odniesienia w trakcie porównywania ofert różnych wykonawców, między innymi podczas konkursu ofert albo postępowania przetargowego, pozwalając na dokonanie oceny efektywności wykonawcy oraz wybranie najkorzystniejszej oferty. Podstawa do jego sporządzenia są projekty przetargowe i wykonawcze, założenia kosztorysowania, specyfikacje techniczne robót budowlanych i ceny jednostkowe prac podstawowych ustalane z wykorzystaniem wskaźników cen obowiązujących w branży budowlanej. Kosztorys inwestorski jest sporządzany przed rozpoczęciem robót budowlanych na etapie projektowania. Umożliwia ustalenie prawdopodobnego kosztu, jakiego powinien spodziewać się inwestor, a w procedurach bezprzetargowych jest podstawą do prowadzenia negocjacji z potencjalnymi wykonawcami. Może służyć do starania się o dotacje unijne, kredyt czy pożyczkę.
  • kosztorys ofertowy – sporządzany firmy startujące w przetargu, które wypełniają cenami kosztorys nakładczy (ślepy), zawierający nakłady bez cen. Zawiera ceny szczegółowe lub uproszczone, za które wykonawca jest skłonny wykonać usługę lub obiekt określony przez inwestora na jego warunkach. Wykonawca przygotowuje kosztorys ofertowy na żądanie zamawiającego podczas składania oferty w przetargu albo na zakończenie negocjacji w trybie bezprzetargowym. Jest podtawową kalkulacją do ustalenia ceny oferty, dokonywaną na podstawie projektów wykonawczych oraz przedmiarów robót. Pozwala zaplanować ilość zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych niezbędnych do realizacji inwestycji, określić wpływy i wydatki w trakcie realizacji oraz rozliczyć budowę po zakończeniu.


160 432 zleceń budowlanych

  • kosztorys zamienny – przygotowywany jest przez wykonawcę jako podstawa do ustalenia ewentualnej zmiany cen określonych wcześniej w umowie. Roboty zamienne spowodowane są zazwyczaj zmianami w zakresie wykorzystywanej podczas realizacji inwestycji technologii albo ilości robót udokumentowanych za pomocą obmiaru. Podstawą do sporządzania kosztorysu zamiennego jest kosztorys ofertowy, a takie składniki ceny kosztorysowej, jak robocizna czy wysokość narzutów, nie ulegają zmianie i muszą pozostać na tej samej wysokości, jak w kosztorysie ofertowym.
  • kosztorys powykonawczy – sporządzany przez wykonawcę po zrealizowaniu inwestycji. Wykorzystuje się go do rozliczeń z inwestorem lub do rozliczeń podatkowych. Określa rzeczywiste koszty wykonania inwestycji budowlanej oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonane roboty budowlane, które muszą być potwierdzone i udokumentowane zapisami znajdującymi się w dokumentacji technicznej, dzienniku budowy oraz książce obmiaru. Zazwyczaj dotyczy on prac, których zakresu podczas zawierania umowy nie da się ustalić, w tym na przykład robót dodatkowych lub prac remontowych na obiektach trudnych do zinwentaryzowania. Cena wyliczona w kosztorysie powykonawczym na podstawie zasad służących do opracowania kosztorysu ofertowego lub też wynegocjowanych i zapisanych w umowie składników ceny kosztorysowej (w tym stawki za robociznę, wysokość narzutów i ceny zgodne z publikacją cenową), jest ceną ostateczną i stanowi ostateczne wynagrodzenie wykonawcy robót.

Złóż własne zapytanie o usługę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »