Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Rozbudowa budynku pensjonatu, wykończenie wnętrz

Potwierdzone telefonicznie

W związku z realizacją projektu:
Poszerzenie oferty turystycznej firmy poprzez rozbudowę budynku pensjonatowego wraz z wyposażeniem, zakup wyposażenia rekreacyjno – sportowego oraz zakup busa do przewozu turystów.

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.1 D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
Podschemat: 1.1 D1.a Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
(z wykluczeniem projektów z zakresu centrów pobytowych EURO 2012)

Przedsiębiorstwo zaprasza do składania ofert na wykonawcę inwestycji polegającej na rozbudowie budynku pensjonatowego, a zarazem dostawcę materiałów budowlanych i wykończeniowych

1. Zakres robót:
– budowa stanu surowego zamkniętego
– wykończenie wnętrz
– zaopatrzenie w niezbędne materiały

2. Termin realizacji zamówienia: max. 31.12.2011 r.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

3. Sposób obliczania ceny:
Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto, oraz podatek VAT (kwota, oraz stawka podatku)

4. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
– uproszczony kosztorys ofertowy w/g załącznika do zapytania ofertowego
– propozycję terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia
– czas trwania realizacji zamówienia

5. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp. ; Nazwa kryterium ; Waga kryterium – ilość punktów
1. Kosztorys ofertowy – 70%
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 10%
3. Termin zakończenia realizacji zamówienia – 20%

Razem: 100 %

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S=C+T+Cz
gdzie:
S-suma uzyskanych punktów
C-punkty z kryterium Kosztorys
T-punkty z kryterium termin rozpoczęcia
Tz-punkty z kryterium termin zakończenia

Kryterium 1 – Cena przedmiotu zamówienia
Punkty w kryterium cena zostaną przyznane zgodnie z poniższą zasadą:
Odchylenie ceny proponowanej +/- 5% od założeń inwestora – 2 pkt.
Odchylenie ceny proponowanej +/- 10 % od założeń inwestora – 1 pkt.
Odchylenie ceny proponowanej +/- 15% od założeń inwestora – 0 pkt.

Kryterium 2 – Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia
T=(Tmax / Tof) x 100 % gdzie Tmax – najdłuższy czas do rozpoczęcia realizacji zamówienia wśród złożonych ofert
Tof – termin do rozpoczęcia realizacji zamówienia danej oferty
T – ilość przyznanych punktów

Kryterium 3 – Czas trwania realizacji zamówienia (liczony w miesiącach)
Tz=(Tzmin / Tzof) x 100 % gdzie Tzmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia wśród złożonych ofert
Tzof – czas realizacji zamówienia danej oferty
Tz – ilość przyznanych punktów

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru :
S = C x 0,70 + T x 0,10 + Tz x 0,20

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.