Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Opracowanie koncepcji architektonicznej hotelu – trzy/cztery gwiazdki

Potwierdzone telefonicznie

Zapraszamy do złożenia propozycji państwa firmy w zakresie opracowania koncepcji architektonicznej (funkcjonalno – użytkowej) dla projektowanego hotelu w Sandomierzu w standardzie trzech/czterech gwiazdek.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z poniższymi danymi:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej koncepcji architektonicznej (funkcjonalno – użytkowej) dla projektowanego hotelu w Sandomierzu w standardzie trzech/czterech gwiazdek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945). Niniejsza koncepcja powinna umożliwić docelowe zaprojektowanie obiektu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.


Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:
1) sporządzenie autorskiej wersji koncepcji,
2) wykonanie właściwej koncepcji zgodnie z wytycznymi inwestora,
3) uzgodnienie zabudowy z właściwymi miejscowo i rzeczowo stosownymi organami administracyjnymi,
4) wykonanie wizualizacji projektowanego budynku i pomieszczeń, itp.
5) wykonanie wstępnego kosztorysu.

Charakterystyka terenu:

Zapytanie ofertowe dot. nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Krakowskiej, woj. Świętokrzyskie. Powierzchnia działki 0,3321 ha (działka o nr ewidencyjnym 988/3). Przeznaczenie nieruchomości – w mpzp os.”Starówka” nieruchomość położona na terenie
oznaczonym 93-UT/UKs – przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki, uzupełniające –
usługi komunikacyjne.

Zamawiający wymaga przekazania przedmiotu zamówienia w następującej formie i ilości:
1) wydrukowanej:
– koncepcji w 3 egzemplarzach
2) elektronicznej w 2-ch egzemplarzach na płytach CD lub DVD w postaci:
– zbiorów danych w formacie PDF stanowiących odzwierciedlenie opracowań projektowych w formie wydruku,
– zbiorów danych w formacie plików tworzonych przez program CAD (rzuty, przekroje, rysunki, wizualizacje, itp.).

Zamawiający wymaga, aby:
1) dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia została wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa i według wymogów Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym oraz na etapie realizacji prac,
2) przedmiot zamówienia musi być sporządzony z uwzględnieniem celu na jaki będzie spożytkowany, czyli dostosowania obiektu do:
– obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
– przepisów ochrony pożarowej dla tego typu obiektów.

Uwaga:

W składanej ofercie powinny się znaleźć: wskazanie dotychczasowego doświadczenia w zakresie projektowania obiektów hotelowych (referencje) jak również wizualizacje i rozwiązania koncepcyjne z wcześniej wykonanych projektów z branży hotelarsko gastronomicznej. Opcjonalnie wstępną wizualizacja bryły budynku oraz wstępna koncepcja zagospodarowania powierzchni obiektu.

Kryteria wyboru oferty:
• Cena
• Czas realizacji zamówienia
• Wskazane rozwiązania koncepcyjne
• Preferowane formy płatności

3. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na te oferty, które są najbardziej zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Dla wszystkich zainteresowanych dostępne są następujące dokumenty:

Mapa sytuacyjna
Mapa ewidencyjna
Wypis z MPZP

Słowa kluczowe: