Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Zlecę wykopy pod fundamenty i wywóz ziemi

Potwierdzone telefonicznie

Zapytanie w związku z realizacją projektu:

Poszerzenie oferty turystycznej naszej firmy poprzez rozbudowę budynku pensjonatowego wraz z wyposażeniem, zakup wyposażenia rekreacyjno – sportowego oraz zakup busa do przewozu turystów.

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat: 1.1 D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu
Podschemat: 1.1 D1.a Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

(z wykluczeniem projektów z zakresu centrów pobytowych EURO 2012).

Zlecimy:

1. Założenia inwestora
– wykopy pod fundamenty,
– wywózka nadmiaru ziemi.

2.Miejsce i termin wykonania zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia:
Szklarska Poręba

Termin realizacji zamówienia:
maksymalnie 14 dni od podpisania umowy

3.Sposób obliczania ceny
Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto, oraz podatek VAT (kwota, oraz stawka podatku).

4.Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
– cenę przedmiotu zamówienia,
– propozycję terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia,
– czas trwania realizacji zamówienia.

5.Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium – ilość punktów
1.
Cena przedmiotu zamówienia
50 %
2.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia
30 %
3.
Czas trwania realizacji zamówienia
20 %

Razem:
100 %

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S=C+T+Cz
gdzie: S-suma uzyskanych punktów
C-punkty z kryterium cena
T-punkty z kryterium termin rozpoczęcia
Cz-punkty z kryterium termin zakończenia

Kryterium 1 – Cena przedmiotu zamówienia
C=(Cmin / Cof) x 100 % gdzie: Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
Cof – cena danej oferty
C – ilość przyznanych punktów

Kryterium 2 – Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia
T=(Tmax / Tof) x 100 % gdzie Tmax – najdłuższy czas do rozpoczęcia realizacji zamówienia wśród złożonych ofert
Tof – termin do rozpoczęcia realizacji zamówienia danej oferty
T – ilość przyznanych punktów

Kryterium 3 – Czas trwania realizacji zamówienia (liczony w dniach)
Cz=(Czmin / Czof) x 100 % gdzie Czmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia wśród złożonych ofert
Czof – czas realizacji zamówienia danej oferty
Cz – ilość przyznanych punktów

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru :
S = C x 0,50 + T x 0,30 + Cz x 0,20

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

6.Miejsce, sposób i termin składania ofert
osobiście lub mailem.

Termin składania ofert 31.08.2010 r. do godz 24:00
(decyduje data i godzina wpływu)

7.Rozstrzygnięcie / wybór oferty
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się 01.09.2010 do godz. 15:00. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferenta. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej zamawiającego.

Słowa kluczowe: