Aspak s.c. Usługi budowlane. Jurgis Kapsa, Sonia Kapsa-Horowska