Likwidacja szamba przydomowego – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Szambo (czyli zbiorniki przeznaczone na ciekłe nieczystości) to rozwiązanie, które jest stosowane najczęściej przez posiadaczy działek nieposiadających obecnie możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Warto przy tym zauważyć, że ci spośród właścicieli, którzy uzyskali możliwość podłączenia się do swojej sieci kanalizacji (na przykład wskutek rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta), mają obowiązek podłączenia się do takiej sieci. Taka sytuacja oznacza również inny obowiązek, jakim jest niezwłoczna likwidacja starego szamba.

likwidacja starego szamba

Dlaczego likwidacja szamba przydomowego jest niezbędna?

W obecnych czasach gromadzenie nieczystości w zbiornikach bezodpływowych (szambach) stanowi coraz mniej popularny sposób działania. Taki stan rzeczy wynika z wielu przyczyn. Po pierwsze, należy liczyć się z tym, że w przypadku nieszczelnego szamba znajdujące się w nim ścieki przenikają do wód gruntowych. Ponieważ w ściekach zachodzą niepożądane reakcje chemiczne, taka sytuacja może przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Po drugie, jest to rozwiązanie nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia (znacznie tańsze jest przyłączenie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej).

To właśnie z tych powodów likwidacja szamba przydomowego jest zalecana przez władze miast. Aby tym łatwiej nakłonić mieszkańców do przeprowadzenia tego działania, władze samorządowe oferują dotacje.

Likwidacja szamba - przepisy

Jak można łatwo się domyślić, kwestie związane z likwidacją szamba przydomowego są ściśle regulowane przez prawo (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Osoba ubiegająca się o uzyskanie dotacji na likwidację szamba przydomowego powinna złożyć następujące dokumenty w celu otrzymania środków finansowych:

  • wniosek o udzielenie dotacji,
  • kopie dokumentów finansowych poświadczających poniesienie wydatków na cel, jakim jest likwidacja szamba (są to głównie rachunki i faktury VAT),
  • w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie jest jej jedynym właścicielem – zgoda pozostałych współwłaścicieli na to, aby nieruchomość będąca przedmiotem wniosku została przyłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a dotacja została przyznana wnioskodawcy.

Jeśli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą na terenie nieruchomości, na której znajduje się szambo przydomowe, ma ona obowiązek złożenia także następujących dokumentów:

  • oświadczenie o możliwości/braku możliwości odzyskania podatku VAT,
  • oświadczenie zawierające informację o otrzymanej pomocy de minimis (bądź o jej nieotrzymaniu). Ważne w tym przypadku są między innymi takie informacje, jak: pomoc de minimis otrzymana w roku ubiegania się o dotację na likwidację szamba przydomowego oraz w dwóch poprzednich latach.

Jeśli chodzi o wysokość środków przyznawanych w ramach dotacji na likwidację szamba przydomowego – może się ona różnić w poszczególnych miastach, aczkolwiek wynosi ona zazwyczaj nie więcej niż:

  • 3 000 złotych (jeśli dotychczas nieczystości były odprowadzane do zbiornika na ścieki),
  • 4 000 złotych (jeśli dotychczas nieczystości były odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków).

Ponadto, wnioskodawcom przysługuje także dodatkowe 3 000 złotych w sytuacji, gdy w celu dokonania likwidacji szamba konieczne było wykorzystanie pompy.

Koszt likwidacji szamba przydomowego

Wiele osób, w przypadku których nieruchomości nie posiadają jeszcze dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zadaje sobie pytanie: ile kosztuje likwidacja szamba? Koszty związane z tego typu usługami niestety nie są niskie i mogą wynieść kilka, a w skrajnych wypadkach nawet kilkanaście tysięcy złotych. Na koszty te składają się m.in. takie usługi, jak roboty montażowe ziemne (kilkadziesiąt złotych za 1 m2), prace inwentaryzacyjne (ok. 200 złotych) czy wykonanie planów sytuacyjnych (kilkaset złotych) - to tylko część spośród wszystkich niezbędnych prac.

Likwidacja szamba – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Ponieważ rozbiórka szamba jest z wielu powodów rozwiązaniem korzystnym dla środowiska, organy administracji samorządowej udzielają właścicielom szamb przydomowych niezbędne dotacje pozwalające na pokrycie kosztów. Dobrą wiadomość dla wnioskodawców stanowi także fakt, iż złożenie wniosku nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych opłat administracyjnych oraz skarbowych.

Złóż własne zapytanie o usługę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »