Budownictwo
89 789 Firm

  • Wyślij zapytanie do Firm, a Firmy same złożą Ci oferty
  • BEZPŁATNIE

Budowa budynku biurowo – usługowo – magazynowego o kubaturze – 7108 m3

Potwierdzone telefonicznie

1. Czego oczekujemy?
2. Czego żądamy?
3. Informacje dodatkowe

1. Czego oczekujemy?
1.1) Oczekujemy złożenia oferty cenowej na wykonanie budynku do końca lutego 2010 r.

1.2) Oczekujemy że wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu prac jak w zapytaniu

1.3) Oczekujemy że wykonawca posiada kierownika budowy wraz ze stosownymi uprawnieniami

1.4) Oczekujemy że wykonawca wybuduje i przekaże budynek do końca listopada 2010 roku

1.5) Oczekujemy że wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace

1.6) Oczekujemy że wykonawca posiada niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji

1.7) Oczekujemy że wykonawca zapewni zakup i dostarczenie materiałów we własnym zakresie

1.8) Oczekujemy że wykonawca nie zmieni cen jednostkowych w okresie związania umową.

2. Czego żądamy?
2.1) Żądamy od wykonawcy wypełnienia kosztorysu, Załącznik nr 1

2.2) Żądamy od wykonawcy wypełnienia oświadczenia o uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu oraz sytuacji ekonomicznej, Załącznik nr 2

2.3) Żądamy od wykonawcy wykazania się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu podobnych prac (minimum 3), Załącznik nr 3, oraz przedstawienia referencji z wykonanych prac.

2.4) Żądamy przedstawienia dokumentu (uprawnień budowlanych) kierownika budowy, aktualnego wpisu kierownika na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.5) Żądamy przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenia niezaleganiu z składakami ZUS ( nie starsze niż 6 miesięcy)

2.6) Żądamy od wykonawcy podpisania umowy załącznik nr 4

2.7) Żądamy od wykonawcy przedstawienia harmonogramu robót załącznik nr 5 (wykonawca przedstawi Rzeczowo – Finansowy Harmonogram Robót w dogodnej dla siebie formie)

2.8) Żądamy od wykonawcy związania się ofertą na okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
W tym celu wykonawca wpłaci kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy złotych) PLN na konto inwestora
MULTIBANK 65 1140 2017 0000 4002 0744 4328. Kwota ta zostanie zwrócona wykonawcy po upływie trzech miesięcy od daty podpisania umowy lub przepadnie w przypadku wycofania się wykonawcy z realizacji inwestycji.

2.9) Żądamy od wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane prace.

3. Informacje dodatkowe
4.1) Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty telefonicznie lub faxem

4.2) Materiały do opracowania kosztorysu można pobrać ze strony ftp://79.190.208.234/

4.3) Materiały w formie drukowanej można odebrać osobiście w siedzibie firmy 03-428 Warszawa (cena za 1 egzemplarz 450.00 PLN), lub za pomocą kuriera (na koszt odbiorcy)

4.4) Zastrzegamy sobie prawo do wskazania wykonawcy jednego z etapów budowy znajdującego się
w załączniku nr 1

4.5) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu podanym w danych klienta

4.6) Dodatkowym atutem w ręku wykonawcy będzie posiadanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością

4.7) Płatność – inwestor gwarantuje terminową płatność za wykonanie poszczególnych etapów prac zgodnie z umową.

4.8) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty cena – 100%

Prosimy o oferty.

Słowa kluczowe: